ده میلیون مازاد پس انداز دارم، شش میلیون هم قسط وام دارم، خمس به ده میلیون تعلق می گیرد یا چهار میلیون پس از کسر اقساط؟
ده میلیون مازاد پس انداز دارم، شش میلیون هم قسط وام دارم، خمس به ده میلیون تعلق می گیرد یا چهار میلیون پس از کسر اقساط؟

باسمه تعالی

به هر میزان از اقساط وام که سر رسید شده از ده میلیون پس انداز کسر می گردد و مقدار باقی مانده مشمول خمس می شود؛ یعنی یک پنجم این باقی مانده باید به عنوان خمس پرداخت گردد.

کد سایت fa5923