اگر همسر مردی با دو دخترش در سقوط هواپیما از دنیا بروند، سهم ارث شوهرش از ما ترک خود همسر نصف است یا یک چهارم؟
اگر همسر مردی با دو دخترش در سقوط هواپیما از دنیا بروند، سهم ارث شوهرش از ما ترک خود همسر نصف است یا یک چهارم؟

باسمه تعالی

سهم شوهر یک چهارم از ما ترک همسر است.

کد سایت fa5852
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر