حکم نماز کسی که برای صید سفر می کند، چیست؟
حکم نماز کسی که برای صید سفر می کند، چیست؟

باسمه تعالی

اگر از مواردی باشد که صید جایز نیست مانند صید غیر قانونی، سفرش سفر معصیت خواهد بود و نماز در این سفر کامل است.

کد سایت fa5810
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر