کسی که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با تقلب دفاع کرده است. آیا در صورت قبولی در مقطع دکتری حق الناسی به گردن دارد؟ زیرا در صورتی که از مقطع قبل فارغ التحصیل نمی شد نمی توانست وارد مقطع دکتری شود و شخص دیگری به جای او وارد می شد. آیا پشیمانی و تکرار نکردن گناه و استغفار کافی است؟
کسی که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با تقلب دفاع کرده است ولی نمی دانسته که این کار می تواند باعث ضایع شدن حق دیگران در ورود به مقطع بعدی شود ولی می دانسته تقلب گناه است. آیا در صورت قبولی در مقطع دکتری حق الناسی به گردن دارد؟ زیرا در صورتی که از مقطع قبل فارغ التحصیل نمی شد نمی توانست وارد مقطع دکتری شود و شخص دیگری به جای او وارد می شد. از آن اتفاق یعنی قبولی در مقطع دکتری بیش از 2 سال می گذرد. آیا پشیمانی و تکرار نکردن گناه و استغفار کافی است؟

باسمه تعالی

این کار شما خلاف شرع و حرام بوده است و باید استغفار و توبه کنید. البته اگر انگیزه و پشتکار کافی و صلاحیت های علمی لازم برای ادامه تحصیل در دکترا را دارید، ادامه تحصیل شما در این مقطع مانعی ندارد و پس از فارغ تحصیلی اشتغال شما به فعالیت هایی که متوقف بر داشتن مدرک دکترا است، اشکال ندارد.

کد سایت fa5788
طبقه بندی موضوعی کلاهبرداری و تقلّب