شهرداری در قسمت های جدا کننده لاین های بین بلوار یا بعضی خیابان ها اقدام به کاشت درختان زیتون کرده است. حال اگر فردی، این زیتون های متصل به درخت را بکند و به خانه بیاورد و استفاده کند، از نظر حضرت عالی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شهرداری در قسمت های جدا کننده لاین های بین بلوار یا بعضی خیابان ها اقدام به کاشت درختان زیتون کرده است. حال اگر فردی، این زیتون های متصل به درخت را بکند و به خانه بیاورد و استفاده کند، از نظر حضرت عالی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 باسمه تعالى

اگر شهرداری استفاده از این زیتون ها را منع نکرده است و از چیدن آن جلوگیری نمی کند، چیدن آن بدون صدمه زدن به درخت ها جایز است و اگر اجتناب از چیدن موجب فساد میوه ها و اسراف می شود، چیدن آن ها مطلقا واجب است و اگر شهرداری پولی بابت آن مطالبه کند، باید پرداخت شود.

 

کد سایت fa5777