فردی راننده ماشین است و هر روز با ماشین به یک شهر دیگر بار می برد آیا نماز و روزه اش کامل است؟ حالا به شهری که بار می آورده این دفعه برای کار نیامده است، بلکه برای زیارت آمده است، آیا باز هم نماز و روزه اش کامل است؟
فردی راننده ماشین است و هر روز با ماشین به یک شهر دیگر بار می برد آیا نماز و روزه اش کامل است؟ حالا به شهری که بار می آورده این دفعه برای کار نیامده است، بلکه برای زیارت آمده است، آیا باز هم نماز و روزه اش کامل است؟

باسمه تعالی

1. نماز کسی که شغلش سفر است مثل رانندگی و مسافت های بیش از مسافت شرعی (سیصد و پنجا کلیومتر) را طی می کند، کامل است و روزه اش صحیح است.

2. اگر فاصله آن شهر زیارتی با وطنش  بیش از مسافت شرعی باشد و عنوانی دیگری مانند کثیر السفر بر او صادق نباشد، نمازش شکسته و روزه اش صحیح است.

کد سایت fa5770
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر