در بعضی ایام مانند تابستان حدود سه سفری به عنوان روحانی اردوهای دانش آموزی از وطنم به مشهد می روم، حکم نماز چیست؟
در بعضی ایام مانند تابستان حدود سه سفری به عنوان روحانی اردوهای دانش آموزی از وطنم به مشهد می روم، حکم نماز چیست؟

باسمه تعالی

عنوان «کسی که شغلش در سفر است» بر شما صدق می کند و از سفر دوم نمازتان تمام می شود.

کد سایت fa5761
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر