آیا خوردن دوغ هایی که به صورت «کفیر» درست شده است، شرعاً حرام است؟
آیا خوردن دوغ هایی که به صورت «کفیر» درست شده است، شرعاً حرام است؟ اگر شک داریم که در نحوۀ به عمل آوری آن، الکل تولید می شود یا نمی شود، آیا خوردن دوغ کفیر اشکال دارد؟

باسمه تعالی

گویا در دوغ کفیر مقدار ناچیزی از الکل وجود دارد و خوردن آن جایز است.