آیا به مبلغی که بیمۀ تکمیلی به حساب ما واریز می کند، خمس تعلق می گیرد؟
از حقوق بنده مبلغی در ماه به عنوان حق بیمۀ درمان کسر می‌شود و هنگامی که هزینۀ درمانی و پزشکی برایم پیش می آید، از جیب پرداخت می کنم و بعد صورتحساب درمانی را تحویل دفتر بیمه می دهم تا تمام یا بخشی از مبلغ هزینه شده برای درمان به حسابم بازگردد. حال اگر این مبلغی که از طرفی بیمۀ تکمیلی واریز می‌شود، تا سر سال خمسی باقی بماند، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ اگر این حق بیمه را دولت تقبل کند و یا بخشی از آن را صاحب کار بپردازد، حکم چیست؟

باسمه تعالی

اگر از زمان وصول مبلغ بیمه تا یک سال یا تا سر سال خمسی، این مبلغ هزینه نشد، به باقی مانده، خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa5704