دوستم گیتارش به من می سپارد. آیا امانت نگه داشتن آن درست است؟
دوستم گیتارش به من می سپارد. آیا امانت نگه داشتن آن درست است؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

کد سایت fa5641
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ودیعه