آیا مرد می تواند خالکوبی داشته باشد؟ حکم آن چیست؟
آیا مرد می تواند خالکوبی داشته باشد؟ حکم آن چیست؟

باسمه تعالی

اگر خال کوبی برای بدن ضرر نداشته باشد و در ضمن نقشی که خالکوبی می شود مشتمل بر امر حرامی مثل تصویر مستهجن نباشد و انجام این خال کوبی در میان مردم باعث تحقیر و بی احترام شدن شخص نشود و تشبّه به زنان هم نباشد، جایز است.

کد سایت fa564 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه