با تفسیری که در خصوص مسافت شرعی فرمودید، حکم شرعی سفر با هواپیما چیست؟
با تفسیری که در خصوص مسافت شرعی فرمودید، حکم شرعی سفر با هواپیما چیست؟

باسمه تعالی

ملاک شکسته شدن نماز و صحیح نبودن روزه، طی مسافت شرعی است نه نوع وسیله ای که با آن سفر انجام می شود. البته مسافت شرعی در هر زمان متغیر است و بر اساس وسیلۀ نقلیۀ عمومی و شایع در هر زمان و مکان محاسبه می گردد. در گذشته با توجه به قافله ها و کاروان های مسافرتی، هشت فرسخ (رفت و برگشت) یعنی حدود چهل و پنج کیلومتر بود. امروزه در ایران، اتوبوس وسیلۀ عمومی و رایج است که با سرعت متوسط و با محاسبۀ توقف های بین راه در طول یک روز حدود هفتصد کیلومتر مسیر را می پیماید. بنابراین مسافت شرعی حدود هفتصد کیلومتر (رفت و برگشت) است که باید مسیر رفت آن حداقل سیصد و پنجاه کیلومتر باشد. سفر هوایی در ایران کمتر از ده درصد مسافرت ها را شامل می شود و در نظر عرف وسیلۀ رایج و همه گیر نیست. بنابراین نمی تواند ملاک محاسبۀ مسافت شرعی قرار گیرد.
بنابراین اگر کسی به قصد طی مسافت شرعی، با هر وسیله ای این مقدار مسیر را بپیماید، مسافت شرعی را طی کرده است و نماز شکسته است و روزه اش صحیح نخواهد بود.

کد سایت fa5637
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر