من هنگام ورود به دانشگاه در فرم چیزی دربارۀ قرصی که مصرف می کنم، ننوشتم، آیا لازم است حالا این موضوع رابیان کنم؟
من هنگام ورود به دانشگاه در فرم چیزی دربارۀ قرصی که مصرف می کنم، ننوشتم، آیا لازم است حالا این موضوع رابیان کنم؟

باسمه تعالی