آیا توزیع و خوردن غذایی که توسط برخی کاندیداهای انتخاباتی جهت جلب آراء داده می شود، جایز و حلال است؟
آیا توزیع و خوردن غذایی که توسط برخی کاندیداهای انتخاباتی جهت جلب آراء داده می شود، جایز و حلال است؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

 

 

4. خوردن غذایی که از طریق یاد شده به دست آمده حرام نیست؛ هرچند بهتر است فرد در چنین مهمانی هایی شرکت نکند و در معرض دریافت چنین غذایی قرار نگیرد.