اگر مردی مراعات حلال و حرام در اموال و پرداخت خمس را نکند، تکلیف زوجه چیست؟
اگر مردی مراعات حلال و حرام در اموال و پرداخت خمس را نکند، تکلیف زوجه چیست؟

باسمه تعالی

بر زوجه واجب است در صورت احتمال تأثیر و وجود سایر شرایط شرعی، زوج را امر به معروف و نهی از منکر کند. استفاده از اموال ایشان برای شما و اعضای خانواده اشکال ندارد.