استفادۀ آب شهری که تصفیه شده است و قابل شرب است، برای آب دادن به گلدان های آپارتمانی و باغچه های کوچک منازل چه حکمی دارد. با توجه به اینکه معمولاً در شهرها برای این کار دسترسی به آب چاه های مخصوص وجود ندارد؟
استفادۀ آب شهری که تصفیه شده است و قابل شرب است، برای آب دادن به گلدان های آپارتمانی و باغچه های کوچک منازل چه حکمی دارد. با توجه به اینکه معمولاً در شهرها برای این کار دسترسی به آب چاه های مخصوص وجود ندارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال این کار اشکال ندارد؛ البته دقت شود که در مصرف آب اسراف نشود.

کد سایت fa5532
طبقه بندی موضوعی اسراف