آیا خوردن کوسه حرام است یا نه؟
آیا خوردن کوسه حرام است یا نه؟

باسمه تعالی

اگر کوسه،هر چند در دوره ای از زندگی دارای فلس (پولک بر روی پوست) باشد، حلال است و در تشخیص این امر باید متخصصان حیوانات دریایی اظهار نظر کنند.

کد سایت fa553