اگر زنم به آهنگ خواننده های طاغوتی گوش بدهد، باید به او تذکر دهم یا لازم نیست؟
اگر زنم به آهنگ هایده یا حمیرا گوش بدهد، باید به او تذکر دهم یا لازم نیست؟

باسمه تعالی

در صورتی که احتمال تأثیر می دهید و سایر شرایط نهی از منکر وجود دارد، واجب است تذکر بدهید.