آیا گریم برای تئاتر که صورت را به شکل انیمیشن یا شخصیتی در می آورند، اشکال دارد؟ البته با رعایت حجاب.
آیا گریم برای تئاتر که صورت را به شکل انیمیشن یا شخصیتی در می آورند، اشکال دارد؟ البته با رعایت حجاب.

باسمه تعالی

گریم چهرۀ بازیگر اشکال ندارد؛ مگر اینکه مستلزم نگاه حرام به بدن نامحرم یا لمس بدن نامحرم باشد.