آپارتمان درحال ساخت به واسطۀ امتیاز صاحبش مثلاً متری 100هزار تومان ساخته شود و این آپارتمان زائد بر نیاز باشد و متری 200 هزار فروش می رود (تفاوت قیمت صرفاً به دلیل امتیاز بوده است نه تورم و....) آیا باید خمس آپارتمان متری 100 هزار تومان را بدهد یا متری 200 هزار تومان را؟
اگر کسی امتیاز آپارتمان داشته باشد و آپارتمان درحال ساخت به واسطۀ امتیاز صاحبش مثلاً متری 100هزار تومان ساخته شود و این آپارتمان زائد بر نیاز باشد. حال که ساخته شد، می خواهد خمسش را بدهد ولی متری 200 هزار فروش می رود (تفاوت قیمت صرفاً به دلیل امتیاز بوده است نه تورم و....) آیا باید خمس آپارتمان متری 100 هزار تومان را بدهد یا متری 200 هزار تومان را؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه آپارتمان زائد بر مؤونه است، اگر مبلغ خرید را از مال خمس داده شده پرداخت کرده است، اصل مبلغ تمام شده برای ساختمان خمس ندارد. همچنین افزایش قیمت ناشی از تورم نیز خمس ندارد و فقط افزایش قیمت ناشی از امتیاز را بپردازد. اما اگر از مال خمس داده نشده پرداخت کرده باشد، باید خمس اصل مبلغ تمام شده را هم بدهد.

کد سایت fa5423