حکم نماز و روزه طلاب را که از شهرستان ها به حوزۀ قم یا حوزه های دیگر می روند، بفرمایید.
حکم نماز و روزه طلاب را که از شهرستان ها به حوزۀ قم یا حوزه های دیگر می روند، بفرمایید.

باسمه تعالی

1. اگر به طلبه ای که در یک شهر ساکن شده است، در نظر عرف مسافر نگویند، آن شهر در حکم وطن برای او است.

2. به طلابی که برای تحصیل و ادامۀ زندگی در قم یا سایر شهرها ساکن می شوند و مدتی از سکونت شان می گذرد، مسافر گفته نمی شود.

3. طلابی که برای تحصیل و ادامۀ زندگی به تازگی وارد قم یا سایر شهرها می شوند و ساکن می شوند، در نظر عرف مسافر هستند. اما از آنجا که مصداق «من شغله فی السفر: کسی که شغلش در سفر است» شمرده می شوند، از سفر دوم به بعد نمازشان کامل و روزۀ آن ها صحیح است.

کد سایت fa5394
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر