یافتن شغل با استفاده از آشنا و یا به قول امروزی ها پارتی چه حکمی دارد؟
1. یافتن شغل با استفاده از آشنا و یا به قول امروزی ها پارتی چه حکمی دارد؟ 2. آیا درآمد حاصل از چنین شغلی حلال است؟ 3. استفاده از آشنایان و پارتی بازی در تغییر محل خدمت سربازی به مراکز خوش آب و هوا و کم دردسر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. صرف به دست آوردن یک شغل با معرفی دوستان و آشنایان اشکال ندارد؛ مگر آنکه در این مسیر ضوابط قانونی و حدود شرعی رعایت نشود؛ مثلاً جایی قانون و مقررات، ضوابطی را برای جذب یک فرد در شغلی قرار داده است ولی فرد مزبور بدون رعایت این ضوابط و فقط بر مبنای توصیۀ آشنایان به آن شغل دست یابد. حرمت و گناه این کار آنجا بیشتر می شود که حق الناس پایمال گردد و فردی یا گروهی از حق مشروعشان محروم شوند یا زمینۀ دسترسی به حقشان از بین برود یا راه رسیدن به حقشان دور تر شود. اما در همین مثال، اگر فرد در عین رعایت آن ضوابط و رعایت حق الناس، با توصیۀ و معرفی آشنایان در آن شغل جذب شود، اشکال ندارد.

2. اگر مفاد بند 1 را رعایت کرده باشد، درآمدش از این شغل حلال است و اگر رعایت نکرده باشد، کار حرامی کرده است ولی درآمدش از این شغل حلال است.

3. در این مورد هم باید طبق آنچه در بند 1 گفته شد عمل کند.