فیلمبرداری یا عکسبرداری را به مجلس عروسی ای که در آن شراب می خورند، دعوت می کنند. آیا پذیرفتن چنین دعوتی جایز است؟
فیلمبرداری یا عکسبرداری را به مجلس عروسی ای که در آن شراب می خورند، دعوت می کنند. آیا پذیرفتن چنین دعوتی جایز است؟

باسمه تعالی

شرکت در این عروسی و نیز فیلم برداری و عکسبرداری از مجلس، اگر تأیید رفتار و مجلس شرابخواران تلقی شود، جایز نیست که ظاهراً چنین تلقی وجود دارد.