آیا دو شاهد صیغۀ طلاق می توانند از طریق تلفنی گوش بدهند و شاهد محسوب شوند؟
آیا دو شاهد صیغۀ طلاق می توانند از طریق تلفنی گوش بدهند و شاهد محسوب شوند؟

باسمه تعالی

1. اجرای طلاق باید در حضور دو شاهد عادل صورت گیرد و هر چیزی که در نظر عرف بر این حضور دلالت داشته باشد، کفایت می کند.

2. اجرای طلاق از طریق ویدئو کنفراس یا تلفنی یا پیامک یا چت نوشتاری که شاهدان در همان لحظه در حال مشاهدۀ صوت و تصویر یا شنیدن صدا یا دیدن نوشته های جاری کنندۀ طلاق هستند، در نظر عرف، حضور شمرده می شود؛ البته این در جایی درست است که احتمال تزویر در تصویر یا صوت یا نوشتار نباشد.

کد سایت fa5340
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق