وظیفۀ مکلف تا وقتی مجتهد اعلم را نشناخته است، چیست؟
وظیفۀ مکلف تا وقتی مجتهد اعلم را نشناخته است، چیست؟

باسمه تعالی

مکلفی که اولین بار قصد تقلید دارد، باید در مدتی که در جستجوى اعلم است، به احتیاط عمل کند؛ یعنی بین فتاوای افرادی که احتمال اعلمیت آن ها نسبت سایرین وجود دارد، احتیاط کند. همچنین اگر مکلف مدتی از یک مجتهد تقلید کرد که او را اعلم می دانسته و سپس شک کند که اصلاً از ابتدا اعلم بوده یا خیر، باید به شرح پیش گفته احتیاط کند ولی اگر او را اعلم می دانسته و بعد شک کند که هنوز اعلم است یا خیر، مادامی که اعلم بودن دیگری را احراز نکرده است، باید از همان مجتهد تقلید کند.

 

 

کد سایت fa534
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید