اگر کسی از دوستش بپرسد: فلان گناه رو کردی؟ و آن دوستش به دروغ بگوید: انجام ندادام تا رفیقش و دیگران متوجه نشود، آیا این به دورغ پاسخ دادن، گناه است؟
اگر کسی از دوستش بپرسد: فلان گناه رو کردی؟ و آن دوستش به دروغ بگوید: انجام ندادام تا رفیقش و دیگران متوجه نشود، آیا این به دورغ پاسخ دادن، گناه است؟ از نظر شرعی چه جوابی باید داد و چه کار باید کرد؟

باسمه تعالی

با صرف پرسش دیگران، دروغ گفتن جایز نمی شود و همچنین اعتراف به گناه هم جایز نمی شود، بلکه به گونه ای حرف را عوض کند یا همۀ واقعیت را نگوید نه اینکه خلاف واقع بگوید یا بگوید: «دلیل ندارد من بخواهم پاسخ این سؤال شما را بدهم؛ چون پرسش دربارۀ گناه از دیگران شرعاً حرام و گناه است.» در حقیقت با این گفته او را از یک منکر نهی کرده اید. البته اگر از همین عبارت و مانند آن، اعتراف به گناه برداشت شود و هیچ راهی جز دروغ گفتن باقی نباشد، باید دروغ بگوید و انجام آن کار را انکار کند.

کد سایت fa5324