در صورتی شوهر هزینۀ منزل و خوراک را بپردازد اما همۀ هزینه های پوشاک، درمان و زینت های زن را نپردازد و زن هم خود درآمد داشته باشد، آیا خمس به همۀ درآمدهای زن تعلق می گیرد یا فقط به مازاد بر مصرف سالانه در حد شئون؟
در صورتی شوهر هزینۀ منزل و خوراک را بپردازد اما همۀ هزینه های پوشاک، درمان و زینت های زن را نپردازد و زن هم خود درآمد داشته باشد، آیا خمس به همۀ درآمدهای زن تعلق می گیرد یا فقط به مازاد بر مصرف سالانه در حد شئون؟

باسمه تعالی

ابتدا هزینه ای را که زن بابت درمان، پوشاک و زینت در حد شأن به آن ها نیاز دارد، از کل درآمد کسر می کند و به درآمد باقی مانده خمس تعلق می گیرد.