اگر به زبان بگوییم که مثلاً «من نذر می کنم فلان مبلغ را بپردازم، اگر کارم درست شد» آیا این جمله با توجه به اینکه اسم خدا در آن برده نشده است صیغه نذر حساب می شود؟
اگر به زبان بگوییم که مثلاً «من نذر می کنم فلان مبلغ را بپردازم، اگر کارم درست شد» آیا این جمله با توجه به اینکه اسم خدا در آن برده نشده است صیغه نذر حساب می شود؟

باسمه تعالی

1. صیغۀ نذر به عربی آن است که بگوید: لله عَلَیَّ که فلان کار را انجام دهم یا فلان پول را بپردازم و فارسی اش آن است که بگوید برای خدا بر عهدۀ من است که فلان کار را انجام دهم یا فلان پول را بپردازم و هر عبارتی به هر زبانی که عرفاً این معنای «برای خدا بر عهدۀ من است» را برساند، صیغۀ نذر محسوب می شود.

2. عبارت گفته شده در سؤال صیغۀ نذر شمرده نمی شود، بنابراین آثار نذر شرعی را ندارد. در هر حال برای تشخیص نهایی باید به عرف عمومی مراجعه کنید.

کد سایت fa5296