در طلاق خلع اگر بعد از ۴ سال مرد مال را به زن پس بدھد، می تواند بدون عقد مجدد رجوع کند؟
در طلاق خلع اگر بعد از ۴ سال مرد مال را به زن پس بدھد، می تواند بدون عقد مجدد رجوع کند؟

باسمه تعالی

رجوع بعد از برگرداندن مال فقط در ایام عده جایز است. بنابراین در فرض گفته شده باید عقد مجدد خوانده شود.

کد سایت fa5249
طبقه بندی موضوعی طلاق خلع و مبارات