خانمی در زمان جریان طلاق به دروغ به محضر دار گفته است من در طهر (پاکی) هستم اما عادت بوده است آیا می توان گفت طلاق وی باطل بوده است؟
خانمی در زمان جریان طلاق به دروغ به محضر دار گفته است من در طهر (پاکی) هستم اما عادت بوده است آیا می توان گفت طلاق وی باطل بوده است؟

باسمه تعالی

طلاق گفته شده باطل است و دو طرف همچنان زن و شوهر هستند.

کد سایت fa5199
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق