اگر جان یا ناموس مسلمانی در خطر باشد، وظیفۀ دیگر مسلمانان چیست؟
اگر جان یا ناموس مسلمانی در خطر باشد، وظیفۀ دیگر مسلمانان چیست؟

باسمه تعالی

اگر یکی از اعضای خانواده یا اهل خانه یا نزدیکان در خطر باشد بر دیگر اعضای خانواده یا اهل خانه یا افراد نزدیک واجب است از او دفاع کنند، حتی اگر برایشان خطر جانی داشته باشد.

اعضای خانواده و اهل خانه و نزدیکان یک فرد، پدر، مادر، همسر، فرزندان، داماد، عروس، برادر، خواهر، خادم ساکن در منزل یا افراد تحت تکفل او در خانه هستند. به علاوه همۀ کسانی که در عرف آن محل جزء خانواده یا نزدیکان یا اهل خانۀ او محسوب می شوند.

اگر دفاع از فرد مسلمان، خطر جانی برای دیگر مسلمانان نداشته باشد، وظیفۀ همگان است که از جان این فرد دفاع کنند. اما دفاع از چنین فردی در صورتی که خطر مرگ برای دفاع کننده دارد، برای غیر اعضای خانواده و نزدیکان و اهل خانه اش واجب نیست؛ مگر این که ترک دفاع موجب توسعۀ فساد یا گسترش نا امنی و یا مفسدۀ دیگری باشد. در هر حال دفاع از هر فرد مسلمانی مستحب مؤکد است.

در هر یک از این حالات، اگر دفاع کننده کشته شود، اجر شهید را خواهد برد.

کد سایت fa5193
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر