حکم خوردن آبجو چیست؟
حکم خوردن آبجو چیست؟

باسمه تعالی

نوشیدن آبجو یا همان فقاع که از جو گرفته می شود و مست کننده است، حرام است و بنا بر احتیاط واجب نجس است.