حکم نگاه کردن به برنامه های شبکه های ماهواره ای چیست؟
حکم نگاه به برنامه های ماهواره چیست؟

باسمه تعالی

در استفاده از ماهواره رعایت قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران واجب است.

کد سایت fa5120