آیا نشستن در کا­فه ها و رستوران هایی که به مشتریان خود شراب و ­گوشت خوک و غیره می دهند و سفارش دادن غذای حلال مثلاً­ چای جایز است؟
آیا نشستن در کا­فه ها و رستوران هایی که به مشتریان خود شراب و ­گوشت خوک و غیره می دهند و سفارش دادن غذای حلال مثلاً­ چای جایز است؟

باسمه تعالی

اگر بر سر میزی که می نشینید، مشروبات الکلی نباشد، جایز است.

کد سایت fa5073