آیا مردی که به همسرش مهریه بدهکار است، می تواند هر سال مازاد عایدی خود را به عنوان بخشی از بدهی به همسرش بپردازد یا اینکه باید خمس مازاد عایدی را بدهد؟
آیا مردی که به همسرش مهریه بدهکار است، می تواند هر سال مازاد عایدی خود را به عنوان بخشی از بدهی به همسرش بپردازد یا اینکه باید خمس مازاد عایدی را بدهد؟

باسمه تعالی

بدهی از جمله مهریه جزء مؤونۀ مرد شمرده می شود. بنابراین می تواند از درآمد سال خود بخشی از بدهی خود به همسرش را بپردازد و در این صورت خمس این مقدار واجب نیست.

 

کد سایت fa496
طبقه بندی موضوعی مئونه