آیا اگر مرد بگوید: خودم را به ازدواج تو در مدت معلوم و با مهریه معلوم در آوردم و زن بگوید: قبول کردم، صحیح است؟
آیا اگر مرد بگوید: خودم را به ازدواج تو در مدت معلوم و با مهریه معلوم در آوردم و زن بگوید: قبول کردم، صحیح است؟

باسمه تعالی

در صیغۀ عقد ازدواج بنا بر احتیاط واجب باید مفاد عقد به زبان یا نوشته ابراز شود. اگر صیغه به عبارت «ازدواج» باشد، فرقی نمی کند که ایجاب از سوی زن باشد و قبول از سوی مرد یا بالعکس؛ چنان که در فرض سؤال مرد ایجاب عقد را گفته و زن قبول کرده است ولی اگر با تعبیر «نکاح» باشد، احتیاط واجب آن است که ایجاب را زن بخواند به ویژه اگر صیغه به عربی خوانده شود.

کد سایت fa4949
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد