تماشای فیلم های خارجی که زنان لباس نیمه دارند، بدون قصد لذت چه حکمی دارد؟
تماشای فیلم های خارجی که زنان لباس نیمه دارند، بدون قصد لذت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که یقین داشته باشد یا احتمال عقلایی دهد که با دیدن این فیلم ها ناخودآگاه دچار لذت جنسی می شود، حرام است. در غیر این صورت حرام نیست.

کد سایت fa4942