کسی که هنوز زندگی مستقلی ندارد ولی درآمد دارد، باید خمس بدهد؟
کسی که هنوز زندگی مستقلی ندارد ولی درآمد دارد، خمس باید بدهد؟

باسمه تعالی

اگر مکلف اموالی دارد که متعلق خمس است و چیزی از آن در سر سال خمسی یا یک سال پس از به دست آوردن آن ها باقی بماند و به مصرف نرسد و جزء مؤونۀ وی نشود، باید خمس باقی مانده را پرداخت کند. زندگی مستقل داشتن یا نداشتن تأثیری در این حکم ندارد.