آیا اگر خود دختر و پسر عقد موقت را به صورت چت نوشتاری انجام بدهند، عقد صحیح است؟ دختر خودش جمله را خوانده و برای پسر تایپ کرده است و پسر هم خوانده است و تایپ کرده است.
آیا اگر خود دختر و پسر عقد موقت را به صورت چت نوشتاری انجام بدهند، عقد صحیح است؟ دختر خودش جمله را خوانده و برای پسر تایپ کرده است و پسر هم خوانده است و تایپ کرده است.

باسمه تعالی

1. در ازدواج باید مفاد عقد با یک مُبرِز عقلائی ابراز شود و صرف قصد درونی برای تحقق ازدواج کفایت نمی کند. بنا بر احتیاط واجب باید این مبرز، کلمات صریح و روشنی باشد که به زبان جاری می گردد یا نوشته می شود. مفاد عقد در ازدواج دائم «تحقق رابطۀ زوجیت با مهریۀ معین از سوی دو طرف از همان زمان اجرای عقد» است و در ازدواج موقت «تحقق رابطۀ زوجیت با مهریۀ معین و مدت مشخص از سوی دو طرف از همان زمان اجرای عقد» است.

2. ظاهراً در فرض سؤال هر دو مصداق از مبرز عقلائی یعنی گفتن و نوشتن استفاده شده است. بنابراین عقد از این جهت اشکالی ندارد.

کد سایت fa4901
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد