حکم نگاه به برنامه های ماهواره مانند شبکه های دینی یا استانی چیست؟
حکم نگاه به برنامه های ماهواره مانند شبکه های دینی یا استانی چیست؟

باسمه تعالی

در استفاده از ماهواره رعایت قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران واجب است.

کد سایت fa4897