آیا به پس اندازی که به شدت برای هزینه های زندگی در آینده ای بسیار نزدیک نیاز دارم، خمس تعلق می گیرد؟
از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستم و دارای 27 سال سابقه کار؛ اینجانب دارای سه فرزند ( که یکی اخیرا مرحوم شده ) و عروس و نوه می باشم ، هزینه زندگی ایشان ( پسر ، عروس ، نوه ) بطور کامل با بنده می باشد همچنین هزینه زندگی مادرم نیز بعهده حقیر می باشد برای ایشان منزلی در قم ابتیاع نموده ام که در آن سکونت دارند و آپارتمانی در تهران گرفته ام که از اجاره ماهانه آن هزینه های ماهانه ایشان را پرداخت می نمایم (دو میلیون تومان اجاره ماهانه) برای خود و همسر و دخترم آپارتمانی دوخوابه در تهران خریداری نموده ام (که شان مرا بصورت حداقلی برآورده می نماید) حدود 90 میلیون از این بابت بدهکارم هستم و منتظرم سند آماده شود تا در هنگام انتقال سند پول را پرداخت نمایم (تا آخر امسال سند آماده می شود) در حال حاضر در ماموریت هستم و حدود سه ماه دیگر به کشور باز می گردم ، پس از بازگشت نیاز به تهیه اتومبیل و برخی لوازم منزل دارم و همچنین پرداخت بدهی که بابت انتقال سند بعهده بنده می باشد ، با توجه به توضیحات فوق و اینکه در حال حاضر حدود 70 میلیون پس انداز دارم و سال خمسی بنده اول ذی الحجه می باشد با عنایت به هزینه های حقیر در هنگام برگشت از ماموریت آیا خمسی به این پس انداز تعلق می گیرد ؟ (در صورت پرداخت خمس برای تهیه مایحتاج زندگی و پرداخت بدهی با مشکل روبرو خواهم شد.)

باسمه تعالی

اگر برای تهیۀ منزل، اتومبیل و لوازم خانه در حد احتیاج و نیز با رعایت شأن برای خود یا سایر افراد تحت تکفلتان، راهی جز طریق مزبور نداشته اید و نیز این پس انداز صرفاً برای  تهیۀ این امور باشد و به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa4842
طبقه بندی موضوعی مئونه|-- ارسالی به کاربر--