آیا شراب، آبجو و نوشیدنی های الکلی نجس هستند؟
آیا شراب، آبجو و نوشیدنی های الکلی نجس هستند؟

باسمه تعالی

1. نوشیدن شرابی که از انگور و سایر میوه ها و غلات و مانند آن درست می شود، حرام است و این نوع شراب بنا بر احتیاط واجب نجس است.

2. نوشیدن آبجو (فقاع) که از جو گرفته می شود و مست کننده است، حرام است و بنا بر احتیاط واجب این نوع آبجو نجس است.

3. نوشیدن شرابی که از طریق فرآیند هایی شمیایی با استفاده از انواع الکل درست می شوند، حرام است ولی نجس نیست.