آیا می توان کسی را برای مصرف خمس وکیل کرد؟
بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایۀ خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. لطفا با توجه به شرایط فوق به سؤال زیر پاسخ دهید. آیا می توانم کسی را وکیل خود در مصرف خمس قرار دهم؟ (آشنا یا غیر آشنا، زن یا مرد)

باسمه تعالی

شما باید خمس را به مجتهد جامع الشرایط بدهید و اگر او به شما اجازۀ مصرف آن را داد، می توانید خود شما یا وکیل شما آن را در مواردی که مورد پذیرش مجتهد جامع الشرایط باشد، مصرف کنید.

 

کد سایت fa473