کسی که سال خمسی اش فرا رسیده اما مقروض به اشخاص می باشد، آیا خمس به اموالش تعلق می گیرد؟
کسی که سال خمسی اش فرا رسیده اما مقروض به اشخاص می باشد، آیا خمس به اموالش تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

صرف مقروض بودن باعث اسقاط خمس نمی شود؛ مثلاً اگر قرضش مدت دار است و هنوز سر رسید نشده است، نمی تواند آن را جزء مؤونۀ و مخارج همان سال حساب کند و از این جهت خمس به او تعلق می گیرد.

کد سایت fa4705