آیا پذیرایی در روز، از مهمانی که بی دلیل روزه نمی گیرد، حرام است؟
آیا پذیرایی در روز، از مهمانی که بی دلیل روزه نمی گیرد، حرام است؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط واجب پذیرایی از این مهمان جایز نیست و سعی کند در حد امکان خود را در معرض میزبانی این افراد قرار ندهد؛ مگر این که پذیرایی کردن به عنوان ثانوی مانند جلوگیری از دوری و دلزدگی وی از اسلام یا خوف ایجاد اختلافات خانوادگی واجب شود.

کد سایت fa4691