آیا امکان خواندن صیغه محرمیت صرفاً برای دوری از گناه برای دختر باکرۀ رشیده با شرط عدم استمتاع جنسی بدون اطلاع پدر وی برای مدت کوتاهی وجود دارد؟
آیا امکان خواندن صیغه محرمیت صرفاً برای دوری از گناه برای دختر باکرۀ رشیده با شرط عدم استمتاع جنسی بدون اطلاع پدر وی برای مدت کوتاهی وجود دارد یاخیر؟ (به خاطر دوری مسافت ارتباط فقط با اینترنت وجود دارد و یکی دوبار حضوری بوده و ایشان از من ده سالی کوچک تر هستند)

باسمه تعالی

در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ اجازۀ پدر لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد و ازدواج دختر غیر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر باطل و حرام است. شرط عدم استمتاع جنسی تأثیر در این حکم ندارد.

 

کد سایت fa4657