شرکت بازار یابی به نام quest موجود است و افرادی عامل این شرکت می شوند و تلاش می کنند دیگران را برای خریدن تولیدات این شرکت قانع نمایند و در برابر این کار مقداری پول دریافت می کنند. آیا معامله با این شرکت حلال است یا نه؟
شرکت بازار یابی به نام quest موجود است و افرادی عامل این شرکت می شوند و تلاش می کنند دیگران را برای خریدن تولیدات این شرکت قانع نمایند و در برابر این کار مقداری پول دریافت می کنند. آیا معامله با این شرکت حلال است یا نه؟

باسمه تعالی

اگر معامله واقعی باشد، نه صوری؛ و مورد معامله و نوع معامله مشروع باشد و منع قانونی نداشته باشد و ضرری برای دیگران یا جامعه نداشته باشد، این معامله حلال است و معمولاً این شرایط در این گونه شرکت ها تحقق پیدا نمی کنند.

 

کد سایت fa465
طبقه بندی موضوعی شرکت های هرمی