اگر در هنگام دادن وکالتنامه طلاق شاهدی نباشد و در نهایت طلاق بر این مبنا داده شود و بدون حضور و رضایت مرد باشد، طلاق چه حکمی دارد؟
اگر در هنگام دادن وکالتنامه طلاق شاهدی نباشد و در نهایت طلاق بر این مبنا داده شود و بدون حضور و رضایت مرد باشد، طلاق چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صحت وکالت، حضور شاهد شرط نیست و اگر سایر شرایط رعایت شود طلاق صحیح است.

کد سایت fa4622