آیا اگر قید دوشیزه یا بانو در کنار نام زوجه قرار بگیرد و عقد خوانده شود، عقد باطل است؟
اینجانب جهت اجرای صیغه عقد نکاح دائم بعد از گرفتن وکالت از زوجین جهت احتیاط هنگام خواندن صیغۀ محرمیت آنان به شرح ذیل صیغه را جاری می نمایم فی المثل اگر زوجه به نام زینب و زوج حسین باشد می گویم انکحت موکلتی دوشیزه زینب لموکلی حسین علی الصداق المعلوم مع الشرائط المعلوم یا انکحت و زوجت موکلتی بانو زینب لموکلی حسین علی الصداق المعلوم... (جهت احتیاط اگر زوجه دوشیزه باشد با قید دوشیزه و اگر بانو باشد با قید بانو یا خانم) اجرای صیغه می نمایم بعضی از همکاران ما می گویند اگر قید دوشیزه یا بانو در کنار نام زوجه قرار بگیرد عقد خوانده شده دچار اشکال می باشد و عقد صحیح نمی باشد و باطل است. علی ای حال برای من جای سوال و نگرانی است زیرا تاکنون عقدهائی را که جاری کردم با قید لفظ دوشیزه یا بانو در کنار نام زوجه بوده است. خواهشمند است مرقوم فرمایید که آیا با اعلام قیدهای ذکر شده صیغۀ عقد نکاح صحیح می باشد یا نه؟

باسمه تعالی

گفتن یا نگفتن قید "بانو" یا "دوشیزه" به خودی خود اثری در عقد ندارد. آنچه اثر دارد، شروطی است که زوجین در ضمن عقد به صورت قرار چنین عقدی صحیح است؛ هرچند احتیاط گفته شده ضرورتی

کد سایت fa4619
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد