حکم جوشاندن آب میوه نارنج چیست؟ آیا حلال است یا حرام؟
حکم جوشاندن آب میوه نارنج چیست آیا حلال است یا حرام؟

باسمه تعالی

جوشاندن آب میوه نارنج جایز است. البته اگر به هر دلیلی بعد از جوشاندن تبدیل به مایع مسکر گردد، خوردن آن حرام است.